فعال موضوع

Elementor #75269

Manage All Your Daily Tasks Through A Single App video tour download the app Schedule on the fly Duis pulvinar arcu a ultrices monk dapibus. Etiam suscipit sed quam vel auctor. Save everything to dropbox Duis pulvinar arcu a ultrices monk dapibus. Etiam suscipit sed quam vel auctor. Take notes

Read More »

مجازات انواع لواط

Penalties for sodomy 1

مجازات انواع لواط مجازات انواع لواط لواط : به عمل هم بستری مرد با مرد برای ارضای غریزه جنسی گفته می شود. گناه لواط لواط جزء گناهان کبیره می باشد. برخلتف فطرت آدمی است و موجب کاهش نسل است از زنا زشت تر و حد آن از زنا شدیدتر و

Read More »

قانون چند همسری در ایران

قانون چند همسری در ایران قانون چند همسری در ایران 1-از نظر استاد شهید مطهری در نظام حقوق زن در اسلام بیان کردند که قانون تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول توصیه نمی شود!! 2- قانون چند همسری و تعدد زوجات در قران صریح می باشد

Read More »